A. Tóm tắt tài sản có và tài sản nợ trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 3 năm tài chính vừa qua (2015, 2016, 2017):

Tên tài sản

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

  1. Tổng số tài sản có

2.934.997.423.189   

4.866.004.193.488   

5.297.579.020.018   

  2. Tài sản có lưu động

1.388.275.485.057   

2.284.754.238.003   

2.251.126.364.146   

  3. Tổng số tài sản nợ

2.934.997.423.189   

4.866.004.193.488   

5.297.579.020.018   

  4. Tài sản nợ lưu động

845.719.426.927   

1.047.189.385.819   

1.357.440.836.528   

  5. Nguồn vốn CSH

1.643.296.436.313   

2.609.452.079.302   

2.760.949.659.967   

  6. Vốn kinh doanh

1.200.000.000.000   

1.200.000.000.000   

1.200.000.000.000   

  7. Doanh thu

584.368.048.539   

407.510.165.420   

364.520.077.805   

  8. Lợi nhuận trước thuế

9.226.042.596   

5.200.986.416   

4.195.382.474   

  9. Lợi nhuận sau thuế

7.196.313.225   

4.152.789.133   

3.156.376.518   

 

B. Bảng kê khai sản lượng khai thác vàng tại Lào trong 4 năm vừa qua (2014, 2015, 2016, 2017):    

STT

   Nội dung công việc

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

1

   Sản lượng khai thác vàng tại Lào

500 kg

1.200 kg

850 kg

500 kg

 

C.    Tín dụng và hợp đồng:

1.    Tên và địa chỉ ngân hàng thương mại cung cấp tín dụng:

  • Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Quảng Trị
    Địa chỉ: Số 24 Hùng Vương - TP Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
    Điện thoại: 053.3850841    Fax: 053.3851512
  • Ngân hàng TMCP Công thương Quảng Trị
    Địa chỉ: 236 Hùng Vương - TP Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
    Điện thoại: 053.3550807    Fax: 053.3550802 
  • Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Quảng Trị
    Địa chỉ: 1A Lê Quý Đôn - TP Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
    Điện thoại: 053.3854423    Fax: 053.3856349
  • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Quảng Trị
    Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
    Điện thoại: 053.3777528    Fax: 053.3555726 
  • Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Đà Nẵng
    Địa chỉ: 86-88 Nguyễn Văn Linh – Tp Đà Nẵng.
    Điện thoại: 0511.3538988   Fax: 0511.3539988 

2.    Tổng số tiền tín dụng: 750.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi tỷ đồng)

D.    Tình hình Tài chính:

    Công ty được thành lập dựa trên nguồn vốn đầu tư của các cổ đông độc lập với các đơn vị, cá nhân khác. Trong nhiều năm qua Công ty sản xuất kinh doanh có lãi, cân đối được nguồn tài chính. Công ty luôn hoàn thành xuất sắc các nghĩa vụ ngân sách được tỉnh Quảng Trị giao, là một trong những đơn vị có số nộp ngân sách cao nhất tỉnh. Được tặng giấy khen, bằng khen của các cơ quan: Cục thuế Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tổng Cục thuế, Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ,...

    Tình hình sản xuất ổn định tăng trưởng có hiệu quả nên Công ty đã được các tổ chức tín dụng, các nhà cung cấp đánh giá cao về uy tín trong tín dụng ngân hàng cũng như tín dụng thương mại.

    Năng lực tài chính vững mạnh là điều kiện thuận lợi để Công ty sẵn sàng tham gia các dự án đầu tư, xây dựng các công trình có quy mô lớn.

                     

                                                                                                                          Đông Hà, ngày 18 tháng 3 năm 2018
                                                                                                                              CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT REN
                                                                                                                                          Tổng Giám Đốc

                                                                                                                                               (đã ký)

                                                                                                                                       Nguyễn Phi Hùng