CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT REN
242 Quốc lộ 9, TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
053 3850 222 - 053 2211 052
053 3856 777
vrc@vnn.vn - vietren@vnn.vn
http://vietren.vn/