Nhằm phục vụ cho công tác hoạch toán kế toán vào cuối năm tài chính. Ban Giám đốc Công ty yêu cầu các bộ phận, các phòng ban có liên quan tiến hành kiểm kê Tài sản cố định, Vật tư- hàng hóa; Tiền mặt tồn quỹ, Khối lượng thi công các công trình đến thời điểm 31/12/2018.

Link tải file đầy đủ: Tại đây